FBackup is free for both personal and commercial use. It does not require any additional downloads to work. FBackup is compatible with the following operating systems: Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bits)

FBackup 9

Version:   9.2.413   |   Changelog

Supported operating systems:

Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bits)

More than downloads!

Additional downloads

User ManualFBackup was designed to be very simple to use, however if you want you can download and look through its user manual for details on how to use it.


User Manual (PDF)

յուզերի լիցենզային պայմանագիրFBackup has an End-User License Agreement (EULA) that you have to agree to during the installation in order to be able to start using it.


EULA (PDF)

Get more featuresBackup4all is the premium backup solution, click on 'Compare' to see the main differences between it and FBackup.


FBackup vs Backup4all

Բեռնեք doPDF-ն հենց հիմա!

doPDF-ն անվճար է նաև կոմերցիոն օգտագործման համար,ծրագիրը աշխատում է Windows 10, 8.1/8, 7, Vista, XP, 2008/2003/2000 Server (32/64-bit) –ում։ 20,000,000 բեռնումներ!

Վերջին Նորությունները

Կարդացեք doPDF-ի մասին վերջին նորությունները՝ օգտագործելով հետևյալ գործիքները (RSS/Twitter): RSS | Twitter.

We always recommend downloading and installing the latest version of FBackup, but if for some reason you want to install the previous versions, you can find it here: